— Magasinet —

Ströms Samfällighet oroades över att magasinet skulle hamna i privata händer och att området runtom skulle privatiseras, därför togs i slutet av 2007 kontakt med Gunnar Johansson som hade ett intresse att sälja sitt gamla båtbyggeri. Efter godkännande på föreningens årsmöte i mars 2008 förhandlades ett köp fram. Kontraktet skrevs slutligen under på Orust Sparbank i början av sommaren.
Magasinet används idag till möten, utställningar, kursverksamhet, konferenser och privata sammankomster.
Lokala föreningar som använder lokalen:

Bokning sker genom www.slussenspensionat.se

Historia

Gunnars båtbyggeri på Slussen, har genom åren haft två viktiga funktioner fram till nu: Först som magasin på ett Slussen som förr var ett betydande samhälle och en viktig utskeppningshamn från ön. Slussen är omnämnt i äldre litteratur som en av öns stora lastageplatser sedan flera hundra år.
Det var till Slussen som fraktbåtarna kom och lossade och lastade spannmål, virke, fiskprodukter, allt det som var öns levebröd. För att härbärgera godset byggdes ett magasin som blev hjärtpunkt och samlingsplats på Slussen.
När ångbåtstrafiken kom igång på 1800-talet blev Slussen en av de viktiga tilläggsplatserna. Härifrån gick flera dagliga turer till Uddevalla och härifrån knöts ångbåtstrafiken till Göteborg ihop.
Den kanske störste av Göteborgskoloristen, Ragnar Sandberg, har målat en tavla från Slussen.
Motivet är hamnen med ångbåtsbryggan och magasinet i centrum. Det är ett av hans mest kända verk och affischbilden till den stora Sandberg-utställningen på Bohusläns Museum för ca tio år sedan. I sitt nästa liv blev magasinet båtbyggeri. Orustsvarven var landets främsta och båtbyggeriet den viktigaste näringen fram till idag. Gunnar Johansson har i många år huserat i magasinet och med sitt fina hantverk bidragit till Orusts goda renommé som båtbyggarö. Jollar, snipor, ekor och dingar av utsökt kvalitet har sjösatts i hamnen utanför. Fortfararande ligger några av Gunnars ekor förtöjda i Slussens småbåtshamn och i aktern på Lady Ellen hänger en av Gunnars dingar som ett smycke.

Nutid

Här kan man ana en ny och tredje funktion för Slussens stolta gamla magasin. Ett hus som också speglar en ny epok och som fyller en ny funktion. I första hand en mötesplats för traktens människor, bofasta som sommargäster. Ett hus att samlas i för gemensamma möten och angelägenheter, kurser och sammanträden. Ett kulturhus med utrymme för konst- och hantverksutställningar, föredrag och mycket annat. Ett hus som är öppet året runt för allt vad trakten har behov av. Ett öppet hus för alla som har en god och kreativ idé. Samtidigt kan Magasinet bli ett minnesmärke och ett museum över Slussens gamla tider. En påminnelse för alla på orten och något fint att visa upp för besökare. Exteriört spegla magasinstiden anno 1930, interiört båtbyggartiden anno 1960 och i användningen den nya tiden.

— Ångbåtsbryggan —

Ångbåtsbryggan

Historia

Ångbåtsbryggan byggdes 1876. Uppbyggnaden var en stenläggning i botten med ett trädäck överst.
Bryggan har renoverats ett antal gånger genom åren men 1997 var stenläggningen i botten kraftigt skadad av vågor och is att reparation ej var möjlig med rimliga medel. Betongelement fastsatta i en kraftig stålram fick ersätta den gamla stenläggningen. Överst gjöts en betongplatta med ingjutna pållare för förtöjning. Några av de gamla förtöjningsstenarna har lämnats kvar.

— Småbåtshamnen —

 

Ströms Samfällighet driver hamnen i egen regi. Önskemål om båtplats görs till info@stromssamfallighet.se.
Maila: Namn, adress (sommar och vinter när det finnes), telefonnummer, mailadress
Gästhamnen administreras av Medstugans Trädgård & Administration AB (Café Tillsammans)

Hamnregler

Hamntaxa

Historik

Piren byggdes på 60 talet genom att berget vid nuvarande parkering sprängdes bort och fylldes ut med början vid den gamla häradsbryggan. Häradsbryggan ligger ca 2 dm under gruset.

Vid årsskiftet gjordes en större besiktning av piren. Det fanns några bärande balkar som var helt avrostade ock ett antal som var nästan av, trädäcken lutade utåt och på utsidan saknades kantskydd. Summan av detta gav att piren inte var säker att beträda. Vi måste omgående starta reparationen.

  • (Bild 1, 2 och 3) 1:e februari startade arbetet med att ta bort det gamla trädäcken vilket gjordes med hjälp av grävmaskin och hjullastare, allt gammalt trävirke lastades i en stor container för vidare transport till Månsemyrs återvinningsstation.
  • (Bild 4) Sedan lagades erosionsskador med sten även höjden fick justeras upp, piren var vid högvatten helt under vatten.
   Dom delar som ligger i vattnet har inte ökats utan det är dom delar som ligger ovan vattenytan som arbete utförts på.
  • ( Bild 5, 6, 7, 8, 9, 10) Utformningen av piren har följt tidigare koncept med järnbalkar som går tvärs igenom piren, sedan läggs bryggdäcket av trä på dessa. Skillnad är att bryggdelarna där y- bommarna ansluts är sänkta 50 cm, ett 1 meter brett gångplan har skapats på varje sida. Balkarna är även galvaniserade för att öka livslängden.
   Järnbalkarna är fastgjutna i båda sidor för att öka stabiliteten. Överst mellan trädäcken ligger det ett lager med singel.
   Piren har även fått belysning och eluttag.
   Ett stort antal ideella timmar har lagts ned och det var stor uppslutning på de arbetslördagar som ordnades. Ett stort tack till alla.
  • (Bild 11) En ny 30 meter pontonbrygga har lagts ut från ångbåtsbryggan. På utsidan och gaveln är det gästplatser och den sida som ligger mot piren är det fasta säsongsplatser.

— Badplatsen —

Bakgrund

Badplatsen är välbesökt under sommaren och vi ser ett behov av att separera gående från biltrafiken till fastigheter och pensionat. Det finns också en väl fungerande simskola som har behov av större tillgänglighet.

Simskola

Mål

 • Bygga en brygga från Ångbåtsbryggan till gamla hopptornet
 • Bygga en brygga runt ”nabben” från nya hopptornet till Pensionatet

Utförande

En stålstruktur förankras i berget med ingjutna dubbar. På denna läggs ett trädäck av 45 mm tryckimpregnerade plankor. Bryggan placeras på motsvarande höjd som gångbryggan mellan ”gamla” och ”nya” hopptornet. Bredden anpassas till formationerna i berget, ett medelvärde bör vara kring 2-3 meter.

Historik

Huvudbryggan utbytt till en brygga med betongpontoner som ligger i året om

Historik om samarbetet med Föreningen Slussen

Strandpromenaden

Finansieringen av strandpromenaden är nu löst.
Arbetet har påbörjats med materialbeställningar och översiktlig planering.
Huvudmoment:
1. Märka ut och borra infästningar i berget för bärande balkar.
2. Mäta upp och tillverka den bärande stålkonstruktionen, den skall sedan skickas på galvning innan montage.
3. Montage av stålkonstruktionen
4. Montage av bärande träkonstruktion och plank. Detta skede kräver störst insats av ideella krafter. Vi kommer att annonsera på Vi på Slussens Facebook sida och hoppas på lika stor uppslutning som när piren renoverades.
En ny ponton till hopptornet är levererad och arbetet kommer att påbörjas med att flytta över det gamla hopptornet till den nya pontonen.
Den gamla pontonen kommer att användas vid montaget av strandpromenaden.

Information strandpromenaden

Ladda ner fil här för mer info

— Parkeringen —

Parkeringen

Hamnparkeringen är i huvudsak till för badplatsen (simskola). Under sommarmånaderna är det max 21 tim parkering. P-förbud mellan 03:00 och 06:00 (för att underlätta för barnfamiljer som skall till simskolan på morgonen)
Under övrig tid är det max 48 timmars parkering. 2010 byttes staketet runt berget ut och anpassades till gällande krav bland annat avseende höjd. 2016 utökades parkeringen med ca 5 platser, L stöd monterades utefter vägen.

— Toalettbyggnaden —

Toalettbyggnaden

Konstruerades, bekostades och byggdes av Ströms Samfällighet 2008

 • Handikappanpassad toa
 • Vanlig toa
 • Urinoar
 • 2 duschar

Öppen under sommarhalvåret.

— Kiosken —

Kiosken

Marken arrenderas av Medstugans Trädgård & Administration AB. I kiosken serveras glass, godis, goda hembakta bakverk, kaffe/läsk och enklare maträtter. Kiosken är öppen under sommarhalvåret.
Kiosken administrerar även gästhamnen.

— Runnsvattnet —

Runnsvattnet

Området kring Runnsvattnet har varit kraftigt igenväxt av vass. I forna tider användes vassen till takbeläggning mm men idag finns ingen avsättning. 2005 statade Runnsvattnets Vänner restaurering av sjön för att få tillbaka mer öppen vattenyta och fria betesängar.
Info http:// www.runnsvattnet.dinstudio.se