— Magasinet —

Ströms Samfällighet oroades över att magasinet skulle hamna i privata händer och att området runtom skulle privatiseras, därför togs i slutet av 2007 kontakt med Gunnar Johansson som hade ett intresse att sälja sitt gamla båtbyggeri. Efter godkännande på föreningens årsmöte i mars 2008 förhandlades ett köp fram. Kontraktet skrevs slutligen under på Orust Sparbank i början av sommaren.
Magasinet används idag till möten, utställningar, kursverksamhet, konferenser och privata sammankomster.
Lokala föreningar som använder lokalen:

Bokning sker genom www.slussenspensionat.se

Historia

Gunnars båtbyggeri på Slussen, har genom åren haft två viktiga funktioner fram till nu: Först som magasin på ett Slussen som förr var ett betydande samhälle och en viktig utskeppningshamn från ön. Slussen är omnämnt i äldre litteratur som en av öns stora lastageplatser sedan flera hundra år.
Det var till Slussen som fraktbåtarna kom och lossade och lastade spannmål, virke, fiskprodukter, allt det som var öns levebröd. För att härbärgera godset byggdes ett magasin som blev hjärtpunkt och samlingsplats på Slussen.
När ångbåtstrafiken kom igång på 1800-talet blev Slussen en av de viktiga tilläggsplatserna. Härifrån gick flera dagliga turer till Uddevalla och härifrån knöts ångbåtstrafiken till Göteborg ihop.
Den kanske störste av Göteborgskoloristen, Ragnar Sandberg, har målat en tavla från Slussen.
Motivet är hamnen med ångbåtsbryggan och magasinet i centrum. Det är ett av hans mest kända verk och affischbilden till den stora Sandberg-utställningen på Bohusläns Museum för ca tio år sedan. I sitt nästa liv blev magasinet båtbyggeri. Orustsvarven var landets främsta och båtbyggeriet den viktigaste näringen fram till idag. Gunnar Johansson har i många år huserat i magasinet och med sitt fina hantverk bidragit till Orusts goda renommé som båtbyggarö. Jollar, snipor, ekor och dingar av utsökt kvalitet har sjösatts i hamnen utanför. Fortfararande ligger några av Gunnars ekor förtöjda i Slussens småbåtshamn och i aktern på Lady Ellen hänger en av Gunnars dingar som ett smycke.

Nutid

Här kan man ana en ny och tredje funktion för Slussens stolta gamla magasin. Ett hus som också speglar en ny epok och som fyller en ny funktion. I första hand en mötesplats för traktens människor, bofasta som sommargäster. Ett hus att samlas i för gemensamma möten och angelägenheter, kurser och sammanträden. Ett kulturhus med utrymme för konst- och hantverksutställningar, föredrag och mycket annat. Ett hus som är öppet året runt för allt vad trakten har behov av. Ett öppet hus för alla som har en god och kreativ idé. Samtidigt kan Magasinet bli ett minnesmärke och ett museum över Slussens gamla tider. En påminnelse för alla på orten och något fint att visa upp för besökare. Exteriört spegla magasinstiden anno 1930, interiört båtbyggartiden anno 1960 och i användningen den nya tiden.

— Ångbåtsbryggan —

Ångbåtsbryggan

Historia

Ångbåtsbryggan byggdes 1876. Uppbyggnaden var en stenläggning i botten med ett trädäck överst.
Bryggan har renoverats ett antal gånger genom åren men 1997 var stenläggningen i botten kraftigt skadad av vågor och is att reparation ej var möjlig med rimliga medel. Betongelement fastsatta i en kraftig stålram fick ersätta den gamla stenläggningen. Överst gjöts en betongplatta med ingjutna pållare för förtöjning. Några av de gamla förtöjningsstenarna har lämnats kvar.

— Småbåtshamnen —

Bakgrund

Stenpiren har på yttre delen åt sjösidan kraftiga erosionsskador. Bärande balkar för bryggorna är kraftigt angripna av rost. Trädäcket är akut lagat genom att ett lager av trallvirke lagts ovanpå de skadade träplankorna för att undvika att någon skall trampa igenom.

Mål

Reparera piren

Utförande

Erosionsskador lagas. Befintligt trädäck tas bort sedan justeras piren höjdmässigt till en plan nivå. Nya galvaniserade balkar läggs ovanpå, dessa gjuts fast i sidorna med betong. I mitten fylls på med grus. Längs sidorna sänks gångplanet 50 centimeter för att underlätta att gå i och ur båtarna. Den sänkta delen kommer att ha en bredd på ca 1 meter. Övriga delar av piren kommer att ha samma höjd som ångbåtsbryggan. Gångplanen kommer att bestå av 47 mm tryckimpregnerade plank.

Drift båthamnen

Ströms Samfällighet driver hamnen i egen regi. Önskemål om båtplats görs till info@stromssamfallighet.se.
Maila: Namn, adress, telefonnummer, mailadress och eventuellt platsnummer om ni har haft båtplats / stått i kö.

Hamnregler
Hamnavgifter

— Badplatsen —

Bakgrund

Badplatsen är välbesökt under sommaren och vi ser ett behov av att separera gående från biltrafiken till fastigheter och pensionat.

Mål

  • Bygga en brygga från Ångbåtsbryggan till gamla hopptornet
  • Bygga en brygga runt ”nabben” från nya hopptornet till Pensionatet

Utförande

En stålstruktur förankras i berget med ingjutna dubbar. På denna läggs ett trädäck av 45 mm tryckimpregnerade plankor. Bryggan placeras på motsvarande höjd som gångbryggan mellan ”gamla” och ”nya” hopptornet. Bredden anpassas till formationerna i berget, ett medelvärde bör vara kring 2 meter.

Historik om samarbetet med Föreningen Slussen

— Parkeringen —

Parkeringen

Hamnparkeringen är i huvudsak till för badplatsen (simskola). Under sommarmånaderna är det max 21 tim parkering. P-förbud mellan 03:00 och 06:00 (för att underlätta för barnfamiljer som skall till simskolan på morgonen)
Under övrig tid är det max 48 timmars parkering. 2010 byttes staketet runt berget ut och anpassades till gällande krav bland annat avseende höjd. 2016 utökades parkeringen med ca 5 platser, L stöd monterades utefter vägen.

— Toalettbyggnaden —

Toalettbyggnaden

Konstruerades, bekostades och byggdes av Ströms Samfällighet 2008

  • Handikappanpassad toa
  • Vanlig toa
  • Urinoar
  • 2 duschar

Öppen under sommarhalvåret.

— Kiosken —

Kiosken

Marken arrenderas av Medstugans Trädgård & Administration AB. I kiosken serveras glass, godis, goda hembakta bakverk, kaffe/läsk och enklare maträtter. Kiosken är öppen under sommarhalvåret.

— Runnsvattnet —

Runnsvattnet

Området kring Runnsvattnet har varit kraftigt igenväxt av vass. I forna tider användes vassen till takbeläggning mm men idag finns ingen avsättning. 2005 statade Runnsvattnets Vänner restaurering av sjön för att få tillbaka mer öppen vattenyta och fria betesängar.
Info http:// www.runnsvattnet.dinstudio.se