— Styrelse / delägare —

Styrelsen

 

Ordförande: Elin C Karlsson
Vice ordförande: Robert Solberg
Sekreterare: David Samuelsson
Kassör: Ulrika Mårius
Ledamot: Håkan Ferdinandsson
Suppleant: Leif Ferdinandsson
Kontakt: info@stromssamfallighet.se

Delägare

Ströms Samfällighetsförening består av 54 delägande fastigheter i området Ström – Slussen.
Samfälligheten i nuvarande form bildades 1991 genom lantmäteriförrättning pga att antalet delägare hade ökat genom fastighetsdelningar. Tidigare beslutsordning var total enighet, sedan 1991 gäller majoritetsbeslut .

— Karta —

— Stadgar —

1991-10-25
§ 1 FIRMA
Föreningens firma är Ströms Samfällighetsförening
§ 2 SAMFÄLLIGHETER
Föreningen förvaltar Strandfastigheter vid Saltsjön och Runnsvatten samt samfällda vägar enligt karta över hemmanet Ström från laga skifte 1850, eller LMV:s
kartor 1975, 081321-2 och 081323-4, Torps socken, Orust kommun. (Ström s:2 och s:3 samt samfällda strandplatser vid Runnsvatten och norr om s:2)
§ 3 GRUNDERNA FÖR FÖRVALTNING
Tillhandahållande av mark för fiske, samfärdsel, bad och rekreation, båtbyggeri, sjöbodar, kiosk samt båt och bilplatser. Allt i huvudsak för delägare och
närboende.
§ 4 MEDLEM
Medlem är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom, som har del i samfällighet upptagen under §2
§ 5 STYRELSE säte, sammansättning
För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Orust kommun. Styrelsen skall bestå av 5 ledamöter och 1 suppleant.
§ 6 STYRELSE val
Styrelsen väljs genom ordinarie föreningsstämma. Mandattiden för ledamot är 2 år och för suppleant 1 år Första gången val äger rum skall 2 ledamöter väljas på 1 år. Stämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv.
§ 7 STYRELSE kallelse till sammanträde, föredragningslista
Kallelse till styrelsesammanträde, vilken skall innehålla uppgift om förekommande ärenden skall tillsändas ledamöterna minst 6 dagar före sammanträdet.
Suppleanten skall inom samma tid tillställas underrättelse om sammanträdet och förekommande ärenden. Ledamot, som är förhindrad att närvara, skall genast meddela detta till ordföranden, som har att omedelbart kalla suppleant i ledamots ställe. Suppleant som ej tjänstgör i ledamots ställe har rätt att närvara vid sammanträdet men har ej rösträtt.
§ 8 STYRELSE beslutsförhet, protokoll
Styrelsen är beslutsför när kallelsen skett i behörig ordning och minst halva antalet styrelseledamöter är närvarande. Utan hinder härav skall styrelsesammanträde anses behörigen utlystom samtliga ordinarie ledamöter infunnit sig till sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstandeförenar sig. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning. I andra frågor gäller den mening som företräds av ordföranden.
Utan att ha angivits i kallelsen får ärende avgöras om minst två tredjedelar av styrelseledamöterna är närvarande och ense om beslutet.
Fråga får utan hinder av bestämmelserna i första stycket avgöras utan att kallelse om samtliga ordinarie ledamöter är ense om beslutet.
Den som deltagit i avgörande av ärende äger anföra reservation mot beslutet. Sådan reservation skall anmälas före sammanträdets slut.
Över ärenden i vilka styrelsen fattat beslut skall föras protokoll som upptar datum, deltagande ledamöter och suppleanter, kort beskrivning av ärendet, styrelsens beslut samt anförda reservationer. Protokollet skall justeras av ordföranden eller annan ledamot som vid förfall för ordföranden lett sammanträdet.
§ 9 STYRELSE förvaltning
Styrelsen skall
1 förvalta samfällighetens och föreningens tillgångar,
2 föra redovisning över föreningens räkenskaper,
3 föra förteckning över delägande fastigheter, dess arrendetal och ägare,
4 årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi,
5 om förvaltningen omfattar flera samfälligheter eller annars är uppdelad på olika verksamhetsgrenar och medlemmarnas andelar inte är lika stora i alla verksamhetsgrenar, föra särskild redovisning för varje sådan gren,
6 i övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens angelägenheter.

§ 10 REVISION
För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie föreningsstämma utse 2 revisorer och 1 suppleant. Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie stämma.

§ 11 RÄKENSKAPSPERIOD
Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden 1 januari – 31 december samma år.

§ 12 UNDERHÅLLS OCH FÖRNYELSEFOND
Till föreningens underhålls- och förnyelsefond skall årligen avsättas minst ——– kronor

 

§ 13 FÖRENINGSSTÄMMA
Ordinarie föreningsstämma skall årligen hållas under mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.
Styrelsen kan när den finner det erforderligt utlysa extra stämma. I fråga om medlemmars rätt att begära att extra stämma utlyses gäller 47 § 3 st lagen om förvaltning av samfälligheter.
Om stämman skall godkänna uttaxering skall styrelsen bereda medlemmarna tillfälle att från det kallelseåtgärd vidtagits ta del av debiteringslängd, utvisande det belopp som skall uttaxeras, vad som belöper på varje medlem och när betalning skall ske. Före ordinarie stämma skall dessutom förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för den avslutande räkenskapsperioden samt utgifts- och inkomststat finnas tillgänglig för granskning under samma tid.

§ 14 KALLELSE TILL STÄMMA
Kallelse till stämman skall utfärdas av styrelsen och ske genom utskickning direkt till registrerade medlemmar genom postförsändelse eller mail.
Kallelseåtgärd skall vidtas senast två veckor före sammanträdet.
I kallelsen skall anges tid och plats för stämman, vilka ärenden som skall förekomma på stämman och lämnas uppgift om plats där i § 13 angivna handlingar finns tillgängliga.

§ 15 MOTIONER
Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion, som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast under januari månad.
Styrelsen skall bereda angivna motioner och hålla dem tillgängliga för medlemmarna tillsammans med förvaltningsberättelsen.

§ 16 DAGORDNING VID STÄMMA
Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas:
1 val av ordförande för stämman
2 val av sekreterare för stämman (normalt föreningens sekreterare)
3 val av två justeringsmän
4 styrelsens och revisorernas berättelser
5 ansvarsfrihet för styrelsen
6 framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
7 ersättning till styrelse och revisorer
8 styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
9 val av styrelse och styrelseordförande
10 val av revisorer
11 fråga om val av valberedning
12 övriga frågor
13 meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt
Vid extra stämma skall behandlas ärenden under punkt 1, 2, 3, 6 och 13

§17 DISPONERING AV AVKASTNING
I det fall stämman beslutar om att fördela uppkommit överskott skall detta ske efter medlemmarnas andelar i samfälligheten.

§ 18 STÄMMOBESLUT
Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs.
Ifråga om omröstning mm gäller 48, 49, 51 och 52 § lagen om förvaltning av samfälligheter.
När omröstning företas skall till protokollet antecknas de omständigheter angående rösträtt, andelstal, ombud mm som har betydelse för bedömmandet av röstresultatet.
Val skall ske med slutna sedlar om någon begär det.
För stadgeändring krävs två på vardera följande stämmor.

§ 19 Flera verksamhetsgrenar
Skall omröstning ske i fråga som berör flera verksamhetsgrenar gemensamt har vid tillämpning av huvudtalsmetoden varje medlem en röst även om han har del i flera verksamhetsgrenar.
Vid tillämpning av andelsmetoden skall i motsvarande fall varje medlems röstetal inom varje verksamhetsgren i förhållande till verksamhetsgrenens andel i den gemensamma verksamhet omröstningen avser. Därefter sammanläggs de reducerade röstetalen för varje medlem. Verksamhetsgrenarnas andelar i verksamhet som är gemensam för samfälligheten utgör.

§ 20 PROTOKOLLSJUSTERING TILLGÄNGLIGHETSHÅLLANDE
Stämmoprotokollet skall justeras inom två veckor efter stämman och därefter hållas tillgängligt
Dessa stadgar har antagits vid sammanträde enligt datum på första sidan
Sammanträdesledare Lars Edström

— Verksamhetsberättelse 2023 —

— Genomförda åtgärder —

Genomfört

  • Renovering av ångbåtsbrygga
  • Nytt staket i berget runt parkeringen
  • Uppfört ny toalett och duschbyggand
  • Köpt Magasinet
  • Påbörjat renovering av Magasinet
  • Utbyggd parkering
  • Asfaltering av hamnplan
  • Reparation av piren
  • Ny pontonbrygga i hamnen
  • Ny pontonbrygga på badplatsen