— Hur Samfälligheten ser på sakernas tillstånd.—

Hur Samfälligheten ser på sakernas tillstånd.

*Ströms Samfällighet har som ambition och absolut målsättning att hela Slussen ska vara den bästa av platser att vistas på, både för bofasta och för sommargäster. Detta innefattar hela samhället året om.
En del av detta är hamnområdet med båtplatser och badplats.

*Samfälligheten har inget egenintresse i att ta över hamnen och badplatsen. Däremot finns det en stark vilja att hamn och badplats ska fungera och vara välskött.

*De senaste tio åren har Samfälligheten upplevt en stor oro över att underhållet av hamnen och badplatsen eftersatts plus att nya idéer för förbättringar motarbetats. Där Samfälligheten önskat gehör från Föreningen Slussen och samförstånd har vi istället mötts av en oförstående attityd.

*Ströms Samfällighet vill arbeta i ett långsiktigt perspektiv med siktet på en hållbar utveckling av Slussen. Om flera parter gemensamt ska ta ansvar krävs ett ömsesidigt långvarigt förtroende. Samfälligheten har genom åren präglats av stabilitet medan Föreningen Slussen genomgått flera kuppartade styrelseskiften.

*Styrelserna för Föreningen Slussen och Ströms Samfällighet förhandlade i flera år om ett långsiktigt, 10-årigt, avtal och kom 2016 fram till en överenskommelse. Föreningen Slussen valde dock att inte underteckna avtalet. Avtalet presenterades även på Föreningen Slussens årsmöte där det förkastades. Resultatet av detta beslut var att den uppsägning som tidigare undertecknats av ordföranden för Föreningen Slussen fortfarande gällde.

*Föreningen Slussen kom med ytterligare krav som inte stämde med vad man tidigare kommit överens om. De påstod även att det inte fanns en gällande uppsägning. Samfälligheten skickade därför en komplettering. Detta visade att det hos Föreningen Slussen saknades en uppriktig vilja att sammarbeta.

*Styrelserna har mötts i arrendenämnden med advokater som stöd utan att nå en överenskommelse.

*Nu är det snart dags att komma till en punkt som avgör hur vi ska gå vidare. Detta är Ströms Samfällighets ställningstagande:
Ströms Samfällighet är öppen för en lösning där ett fortsatt samarbete med Föreningen Slussen kan ingå. Men det kommer att krävas öppnare sinnen och mer fokus på Slussens bästa.

Långsiktsplan Ströms Samfällighets markområde Slussen

Ströms Samfällighet (SS) har en långtidsplan för området som vi förmedlat till stora delar på vår hemsida.
Det som genomförts de senaste åren är:

 • Restaurering av ångbåtsbryggan
 • Byggnation av dusch och toalettbyggnad
 • Inköp av magasinet
 • Restaurering av magasinet
 • Utökning av parkeringen
 • Handikapp och barn vänlig ramp vid badplatsen

Det som ligger i framtidsplan är:

 • Iordningsställande av piren alternativt byta ut till pontonbrygga
 • Skrotning av berget mot parkeringen
 • Iordningsställande av västra delen av parkeringen (oasfalterade delen)
 • Ordna vägräcke längs ån
 • Övergångsställe vid kiosken
 • Brygga runt badberget. Från magasinet till pensionatet.Av SS stadgar framgår klart att området skall användas till badplats, småbåtshamn o rekreationsområde.

När piren byggdes i mitten på sextiotalet var det med dåtidens hamnutrustning ett klokt och bra beslut.
Dagens utbyggnadsplaner i hamnen ställer andra krav på genomströmning av vatten för vandrande fisk mm vilket vi måste ta hänsyn till. I mitten av 80-talet ansöktes det om förrättning angående utbyggnad av hamnen vilken stoppades på grund av rådande begränsningar i framkomligheten för vandrande fisk.
SS vill inte medverka till någon förändring som kan påverka naturintresset negativt utan är för en begränsad utbyggnad av Slussens småbåtshamn med åtgärder som är positiva för miljö och människor.

Avtalsförhandlingar Ströms Samfällighet – Föreningen Slussen kort historik

2011 beslutade Ströms Samfällighets (SS) årsmöte att avtalet med Föreningen Slussen (FS) skulle sägas upp och omförhandlas på grund av tilläggsavtal och drift toalett. Uppsägningstiden var 2 år och avtalet gick ut 2013-05-31.
Våren 2015 träffades FS och SS några gånger för att diskutera fram ett långsiktigt (10 års) kontrakt. Förslag från FS på inledande möte var att SS skulle ansvara för stommen och brädgången på piren och FS y-bommar inklusive infästningar.
2016-02-20 slutförhandlade vi avtalet och var överens, några punkter skulle justeras i framförhandlat förslag sedan skulle det undertecknas av FS o SS. Anteckningar fördes vid mötet. 
Minnesanteckningar 2016-02-20 Bilaga 8 i arrendenämndens utskick 180628 (bilaga 2)
Arrendeavtal Bilaga 9a i arrendenämndens utskick 180628 (Bilaga 2)
Upplägget var att det var ett ettårigt avtal men om det godkändes i sin helhet på FS årsmöte blev det automatiskt 10 – årigt. FS valde dock att inte underteckna avtalet. Ytterligare krav kom från FS bland annat att det skulle stå med i avtalet att SS skulle momsredovisa sig (detta är en sak som inte går att avtala om utan det är skatteverket som bestämmer) och att det är ett anläggningsarrende. SS insåg att ambitionen från FS att få till ett kontrakt var obefintlig utan det gick hela tiden ut på att hitta nya punkter att klaga på.
Vad som ytterligare framfördes var att FS hade besittningsrätt och hade ett gällande avtal.
På SS årsmöte 2018 diskuterades frågan och för att komma vidare bestämdes att vår advokat skulle författa en kompletterande uppsägning. Denna lämnades senare till FS.
FS drev då frågan till arrendenämnden. Arrendenämndens utskick bilaga 2
Av FS anmälan till arrendenämnden framgår bland annat:

 • krav på att om FS förlorar får SS inte bedriva likartad verksamhet!!

 • att det skall beslutas om att arrendeformen är anläggningsarrende.

 • att FS har besittningsrätt.

SS fick förfrågan från arrendenämnden att deltaga och tackade ja. Vi skickade även in ett yttrande till arrendenämnden. Bilaga 4
FS svarade på vår inlaga bilaga 5

Möte arrendenämnden 2018-10-31

Vår klara uppfattning av ordförandens inledningsanförande var att

 • Arrendet går ut 2018-12-31
 • Arrendeformen är ”långt från anläggningsarrende” senare under förhandlingen användes bara lägenhetsarrende. Dessa ståndpunkter var helt i linje med vad vi ock vår advokat hävdat hela tiden.

Diskussionerna fördes både enskilt med ordföranden och i grupp med alla närvarande. FS hade med sig ett nytt arrendeförslag till mötet som genomlästes men lades till handlingarna. Ordföranden föreslog att SS skulle ta sitt ettåriga avtal Bilaga 19 arrendenämnden utskick 180628 (bilaga 2) och justera/komplettera detta till ett 10 årigt. Mötet enades om detta och nytt möte sattes till 2018-10-31
Avtalet är framtaget av vår advokat och speglar i stora drag de kontrakt som idag tecknas mellan kommuner och ideella föreningar beträffande hyra av mark för småbåtshamnar. 

Insänt 10 årigt kontrakt från SS bilaga 6.
FS svarar i en lång inlaga på vårt kontraktsförslag där FS i stort sett vill förändra hela avtalet. 

Svar på SS 10 åriga kontrakt från FS bilaga 7
Det verkar som FS fortsatt inte vill förstå att det rör sig om ett lägenhetsarrende. Att vi sedan inte skall använda oss av ett kontrakt som är anpassat till dagens lagtext kan vi inte tolka på annat sätt än att FS inte vill få till en lösning.

Möte arrendenämnden 2018-12-06

Ordföranden konstaterade inledningsvis att vi stod långt ifrån varandra och utsikten att få till ett långsiktigt kontrakt var små. Det blev ingen egentlig förhandling angående avtalet på mötet på grund av detta.
Förslag om en förlängd avflyttningstid togs upp. På grund av att vi var så nära årsskiftet gick vi med på detta.
Överenskommelse arrendenämnden 181206 Bilaga 8
Hänvisade bilagor kommer att finnas på vår hemsida stromssamfallighet.se

Under februari har FS skickat ut diverse skrifter till SS och FS medlemmar. Med tanke på den bristande saklighet och uppenbara syftet att misskreditera SS kan vi inte se att detta för utvecklingen framåt på Slussen, vi väljer därför i dagsläget att inte kommentera utskicken.

Möte Ströms Samfällighet och Föreningen Slussen 190810

FS meddelade att man inte var intresserad att driva simskolan vidare.